Sự kiện

 • 11 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 624 +
 • 640 m²
Xem thư viện

Không gian sự kiện đầy cảm hứng

Bất kể mục đích sự kiện của bạn là gì, không gian của chúng tôi là nơi lý tưởng cho tất cả các loại lễ kỷ niệm cá nhân và các cuộc họp chuyên nghiệp. Hotel Valencia Oceanic Trực thuộc Trung tâm Hội nghị Meliá là một trong những địa điểm quan trọng nhất trong thế giới kinh doanh, tài chính, văn hóa và xã hội trong thành phố và khu vực. Nhờ có cơ sở vật chất, công nghệ và đội ngũ chuyên gia gồm các chuyên gia có trình độ cao với nhiều kinh nghiệm, sự kiện hoặc cuộc họp của bạn sẽ được đảm bảo thành công.

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Tất cả công nghệ bạn cần

a room with tables and chairs

Không gian của chúng tôi

a room with long tables and chairs

Antartico

74 Số người tối đa56 m²8.3 x 6.8

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát74
 • Phòng học30
 • Hình chữ U25
 • Phòng họp24
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Indico

115 Số người tối đa101 m²14.7 x 6.9

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 80
 • Sảnh tiệc80
 • Nhà hát115
 • Phòng học80
 • Hình chữ U35
 • Phòng họp35
 • Quán rượun/a
a room with many chairs

Pacifico

220 Số người tối đa184 m²20.3 x 9.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 180
 • Sảnh tiệc120
 • Nhà hát220
 • Phòng học120
 • Hình chữ U65
 • Phòng họp65
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Antartico + Indico

165 Số người tối đaNaN m²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 165
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with many chairs

Pacifico + Indico

280 Số người tối đaNaN m²35 x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 280
 • Sảnh tiệc200
 • Nhà hát280
 • Phòng học210
 • Hình chữ U95
 • Phòng họp95
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Pacifico + Indico + Antartico

350 Số người tối đaNaN m²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 350
 • Sảnh tiệc250
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Restaurant

110 Số người tối đa162 m²16.4 x 9.9

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệc110
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Ártico - Reservado

24 m²5.4 x 4.5

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Sala de lectura

80 Số người tối đa93 m²13.8 x 6.8

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 80
 • Sảnh tiệc60
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a large white floor and a wooden column

Hall de salones

25 Số người tối đa19 m²2.9 x 6.8

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 25
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a table with food on it

Terraza

NaN m²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential